Tag Archive: Psihosociologia crizeiCotrobâind printr-un volum editat la Trei în primăvară și dedicat psihosociologiei crizei, am descoperit un studiu excelent al profesorului Septimiu Chelcea. Un studiu care vorbește despre ce ne doare mai mult, acum, pe timp de criză.

Știu, nu e un subiect vesel, dar e o oglindă bună în care nu strică să ne mai uităm din când în când. Iată și un fragment din studiul intitulat ”Pi­ra­mi­da fri­ci­lor so­cia­le. Fricile sociale în România: o schiţă psihosociologică”.

***

Oda­tă cu cri­za  eco­no­mi­co-fi­nan­cia­ră pe care o tra­ver­săm, fri­ca de şo­maj a luat lo­cul fri­cii de a-ţi pier­de li­ber­ta­tea sau chiar via­ţa. Se men­ţi­ne fri­ca de a nu pier­de vi­i­to­rul co­pi­i­lor, în con­di­ţi­i­le aban­do­nu­lui şco­lar de­ter­mi­nat de să­ră­cie, al in­tro­du­ce­rii ta­xe­lor pen­tru în­vă­ţă­mân­tul su­pe­rior, al lip­sei lo­cuin­ţe­lor şi lo­cu­ri­lor de mun­că.

În­chi­de­rea fa­bri­ci­lor, pri­va­ti­ză­ri­le du­bioa­se au fă­cut ca ma­se­le de mun­ci­tori să se tea­mă că îşi vor pier­de lo­cul de mun­că. As­tăzi, mun­ci­to­rii scan­dea­ză: „Vrem să mun­cim, nu să cer­şim!“. Acum, fri­ca so­cia­lă o re­simt mai in­tens mun­ci­to­rii de­cât in­te­lec­tu­a­lii, iar cri­za eco­no­mi­co-fi­nan­cia­ră în­spăi­mân­tă mai toa­te ca­te­go­ri­i­le socio-ocu­pa­ţio­na­le.

Fri­ca de a nu avea de mun­că este pro­prie eco­no­miei de pia­ţă şi, aşa cum spu­nea Henri M. Kra­sucki, di­rec­to­rul ge­ne­ral din anii 1990 al Con­fe­de­ra­ţiei Ge­ne­ra­le a Mun­cii din Fran­ţa: „Nu exis­tă un mij­loc de co­er­ci­ţie mai vio­lent, al an­ga­ja­to­ri­lor asu­pra an­ga­ja­ţi­lor, de­cât şo­ma­jul“. În ace­laşi sens se pro­nun­ţă şi pro­fe­so­rul de şti­in­ţe po­li­ti­ce Co­rey Ro­bin de la Bro­ok­lyn Col­le­ge (New York) când ana­li­zea­ză atât de nuan­ţat şi de ra­di­cal ro­lul fri­cii în so­cie­ta­tea post­mo­der­nă, în ge­ne­ral, şi al fri­cii la lo­cul de mun­că, în spe­cial:

„Fo­lo­sind ame­nin­ţa­rea cu con­ce­die­rea, re­tro­gra­da­rea, hăr­ţui­rea şi alte sanc­ţiuni, an­ga­ja­to­rii şi ma­na­ge­rii în­cear­că să înă­bu­şe ex­pri­ma­rea şi ac­ţiu­nea, să se asi­gu­re că lu­cră­to­rii nu le re­pli­că şi nu ac­ţio­nea­ză“ (Ro­bin,
2009).

Unii ma­na­geri cred chiar că „fri­ca sti­mu­lea­ză mar­şul alert al in­dus­triei con­tem­po­ra­ne, că este un ele­ment de sus­ţi­ne­re esen­ţial pen­tru eco­no­mia noas­tră po­li­ti­că“ (ibi­dem).

Ce se în­tâm­plă în Ro­mâ­nia azi? Da­te­le Eu­ro­ba­ro­me­tru­lui 68.2 (toam­na 2007) pre­zin­tă „o Ro­mâ­nie în care pe pri­mul loc sunt în­gri­jo­ră­ri­le le­ga­te de pre­ţuri, pen­sii şi alte as­pec­te eco­no­mi­ce. Pe lo­cul doi sunt te­me­ri­le le­ga­te de sta­rea de să­nă­ta­te şi de cri­mi­na­li­ta­te. Şo­ma­jul şi pro­ble­me­le de lo­cui­re ur­mea­ză în ie­rar­hie. În se­ria în­gri­jo­ră­ri­lor eco­no­mi­ce, cele re­fe­ri­toa­re la chel­tuie­li­le de în­tre­ţi­ne­re pen­tru lo­cuin­ţă tind să se ac­cen­tu­e­ze“ (Du­mi­tru, 2008).

  

”Pi­ra­mi­da fri­ci­lor so­cia­le” în pe­rioa­da cri­zei eco­no­mi­ce, fi­nan­cia­re şi po­li­ti­ce din Ro­mâ­nia (sondaj CURS 2009)

1.  Pier­de­rea vie­ţii (pen­tru mo­ti­ve po­li­ti­ce) (4%)

2.  Pier­de­rea li­ber­tă­ţii (pen­tru mo­ti­ve po­li­ti­ce) (3%)

3.  Pier­de­rea do­mi­ci­liu­lui (eva­cua­re, re­tro­ce­dări, afa­ceri imo­bi­lia­re) (9%)

4.  Pier­de­rea ave­rii (furt, fa­li­ment, de­va­lo­ri­za­re, spe­cu­la­ţii) (25%)

5.  Pier­de­rea lo­cu­lui de mun­că (şo­maj, re­struc­tu­ra­re, cri­ză) (26%)

6.  Pier­de­rea pri­vi­le­gi­i­lor (spo­ruri, func­ţii de con­du­ce­re) (19%)

7.  Pier­de­rea vi­i­to­ru­lui ur­ma­şi­lor (aban­don şco­lar, ac­ces li­mi­tat în în­vă­ţă­mân­tul su­pe­rior, lip­sa lo­cu­ri­lor de mun­că) (45%)

   

Fragment din volumul colectiv Psihosociologia crizei coordonat de Jacqueline Barus-Michel și Adrian Neculau

    


Joi, 12 mai, incepind cu ora 18.00, va asteptam la Libraria Avant-Garde pentru a dezbate impreuna Psihosociologia crizei, volum recent aparut la Editura TREI, coordonat de Prof. univ. dr. Adrian Neculau.

Invitati speciali:

Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu
Prof. univ. dr. Nicu Gavriluta
Prof. univ. dr. Mihai Gheorghiu
Prof. univ. dr. Adrian Neculau

Crizele sunt generatoare de haos, de dezordine, ele duc la degradarea raporturilor sociale si a celor interpersonale. Societatea este tentata sa atribuie aceste cauze unei permisivitati sau unui laxism prezent anterior in societate si sa reactioneze printr-o intarire a controlului si a sanctiunilor, riscind sa accentueze clivajele existente atit in sinul populatiei, cit si in relatiile cu exteriorul. Oamenii sunt redusi din ce in ce mai mult la conditia de consumatori, luptindu-se cu paradoxurile societatii (hiperconectati si izolati totodata), cu disparitia cadrului organizat si a reperelor, dezorientati de supralicitarea imaginii, a vizualului. Unii dintre ei se refugiaza in artificiul narcisismului, adopta conduite agresive, adictive, sau cad in depresie si n-o mai pot depasi.
Incercind sa abordeze a priori criza dintr-o dubla perspectiva, cea a modului subiectiv in care este perceputa de indivizi si cea a marilor rasturnari produse in contextul social, autorii acestui volum s-au adresat unor specialisti recunoscuti din domeniul psihologiei sociale si din cel al sociologiei clinice, cerindu-le sa clarifice la nivel teoretic, dar si facind trimitere la activitatea lor practica in domeniul psihosociologiei, notiunea de criza, asa cum se contureaza ea in urma cercetarilor intreprinse.

“Orice criza este spontana, neprevazuta si atinge in profunzime si in ansamblu unitatea vizata, intr-atit incit transformarile produse pun sub semnul intrebarii insasi identitatea unei structuri, fie ea individuala sau sociala. Functionarea obisnuita a mecanismului este pusa in dificultate, regulile care o fixau devin ineficiente si risca sa fie anulate. Criza determina alternante de violenta si de depresie in toate registrele vietii psihice si sociale. Ea este semnul unei schimbari care ne apare simultan ca forma de esec si posibilitate de inovare, durata si sfirsitul ei raminind neclare.”
Jacqueline Barus-Michel

“Tarile din Est se confrunta, de peste o jumatate de veac, cu o grava criza de identitate. Despartite, dupa razboi, de identitatea europeana, incapabile sa se plieze total pe noua identitate ce li se oferise atunci, din nou in dificultate dupa schimbarile din 1989, cind au constatat falia adinca ce le desparte de vechile democratii europene, acestea se gasesc intr-o cursa continua de refacere si refondare. E o criza a reperelor, a referintelor si clivajelor politice, a legaturilor sociale, a reprezentarii politice, a identitatii simbolice. Criza personala de identitate isi are, fara indoiala, fundamentul in criza sociala. Poate mai mult decit Apusul, Estul e marcat de o criza a militantismului, aflat acum in pana, fara repere civice, fara cauza, fara partide de masa care sa coaguleze. Si, desigur, o criza a angajamentului partizan, altadata motorul sistemelor sociale din Est.”
Adrian Neculau

Coordonatorii: Adrian Neculau, Profesor la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iasi; Jacqueline Barus-Michel, Profesor, Laboratoire de Changement Social, Universitatea Paris 7.
Autorii: Max Pagès, Profesor la Universitatea Paris 7; André Lévy, Profesor la Universitatea Paris 13; Jean-Philippe Bouilloud, Profesor la ESCP-Europe si la Laboratoire de Changement Social, Universitatea Paris 7; Alexandre Dorna, Profesor la Universitatea din Caen; Lilian Negura, Universitatea din Ottawa; Catalin S. Mamali, Loras College, SUA; Septimiu Chelcea, Profesor la Universitatea din Bucuresti; Lavinia Betea, Universitatea de Vest din Arad; Natalia Cojocaru, Universitatea de Stat din Republica Moldova.

Va asteptam!


Cri­za eco­no­mi­că mondială declanșată în 2008 este pusă sub lupă de Jacqueline Barus-Michel, profesoară la Universitatea Paris 7. Iată mai jos un fragment din articolul ei publicat în recentul volum colectiv Psihosociologia crizei, coordonat de psiholoaga pariziană împreună cu profesorul ieșean Adrian Neculau.

Cri­za fi­nan­cia­ră având ori­gi­nea în SUA — care afec­tea­ză în­trea­ga pla­ne­tă — pre­zin­tă următoarele caracteristici:

  • re­fu­la­rea re­a­li­tă­ţii ris­cu­ri­lor, în nu­me­le unui pro­fit ime­diat;
  • eve­ni­men­te de­clan­şa­toa­re ale unei ex­plo­zii care mar­chea­ză în­toar­ce­rea la re­a­li­ta­tea ne­ga­tă;
  • pier­de­rea ca­pa­ci­tă­ţi­lor de sim­bo­li­za­re, ma­ni­fes­ta­tă prin pier­de­rea sen­su­lui, in­ca­pa­ci­ta­tea de a găsi ex­pli­ca­ţii şi ine­fi­cien­ţa lim­ba­ju­lui fi­nan­ciar;
  • ima­gi­na­rul ca­tas­tro­fei care îi do­mi­nă pe toţi ac­to­rii so­ciali;
  • pro­pa­ga­rea cri­zei în lu­mea în­trea­gă, ge­ne­ra­li­za­rea ei în toa­te ţă­ri­le, mul­ti­pli­ca­rea efec­te­lor cri­zei în toa­te do­me­ni­i­le, din­co­lo de cel eco­no­mic: via­ţa co­ti­dia­nă, po­li­ti­că, di­ver­se ac­ti­vi­tăţi, via­ţa cul­tu­ra­lă etc. (…)

Gre­en­span, aflat în frun­tea FED, se ocu­pă de or­ga­ni­za­rea unei for­me de re­fu­la­re (de­cla­ra pe vre­mea aceea că este „o ale­ge­re vi­ta­lă“ — afir­ma­ţie fă­cu­tă într-o pe­rioa­dă de creş­te­re eco­no­mi­că ba­za­tă pe îm­pru­mu­turi; mai târ­ziu, în oc­tom­brie 2008, tot el măr­tu­ri­sea: „M-am în­şe­lat“). S-a vor­bit de un „fun­da­men­ta­lism al pie­ţei“, un fel de cre­din­ţă fa­na­ti­că în pu­te­ri­le eco­no­miei care i-a or­bit pe adep­ţii săi.

 

   

 

Ten­ta­ti­va de re­con­ver­sie la re­a­li­ta­te (atât în pri­vin­ţa re­a­li­ză­ri­lor, cât şi a su­me­lor re­tra­se) duce la o de­con­struc­ţie a sis­te­mu­lui (crah) deoa­re­ce aceas­tă re­con­ver­sie este de fapt im­po­si­bi­lă: sim­bo­lul banului şi-a pier­dut ori­ce co­res­pon­dent în bu­nuri re­a­le. În ca­drul jo­cu­lui fi­nan­ciar sunt ma­ne­vra­te la bază do­rin­ţe şi ne­voi (sub for­mă de pro­mi­siuni şi da­to­rii), şi nu pro­du­se sau bu­nuri în­ţe­le­se ca va­loa­re re­a­lă. Acest joc asi­gu­ră sa­tis­fac­ţia şi pu­te­rea ju­că­to­ri­lor care ma­ne­vrea­ză va­lori-si­mu­la­cru, dând al­to­ra ilu­zia po­se­siu­nii, până când atât jo­cul, cât şi ilu­zia se sparg ca un balon.

Re­fu­la­rea re­a­li­tă­ţii se com­bi­nă cu ne­ga­rea fic­ţiu­nii: toa­tă lu­mea se com­por­tă ca şi cum — şi vrea să crea­dă că — ba­nul de­ve­nit si­mu­la­cru este re­fe­ren­tul unei re­a­li­tăţi exis­ten­te, când de fapt aces­ta nu este de­cât re­fe­rent ima­gi­nar, re­fe­ren­tul unei do­rin­ţe con­si­de­ra­tă drept re­a­li­ta­te (do­rin­ţa de a fi pro­prie­ta­rul unei case în­seam­nă în­da­to­ra­re, un cre­dit care va cir­cu­la ca va­loa­re re­a­lă; spe­cu­la­ţia se ba­zea­ză pe va­loa­rea atri­bui­tă unei do­rin­ţe şi pe în­cre­de­rea po­ten­ţia­lu­lui cum­pă­ră­tor în jo­cul sim­plu al vân­ză­rii-cum­pă­ră­rii, în va­lo­ri­le în schim­ba­re sau în va­lori ima­gi­na­re). Con­tro­lul asu­pra vie­ţii ac­ti­ve şi a pro­duc­ţiei îl au ju­că­to­rii (ac­ţio­nari şi co­mer­cianţi).

În­tre­gul edi­fi­ciu al aces­tei eco­no­mii se spri­ji­nă pe ima­gi­nar, spe­ran­ţă, în­cre­de­rea în do­rin­ţă şi pu­te­rea aces­te­ia, în jo­cul si­mu­la­cre­lor. Acest ima­gi­nar eu­fo­ri­zant, edi­fi­cat pe ne­ga­rea re­a­li­tă­ţii, oda­tă con­frun­tat cu aceas­ta, îşi schim­bă sen­sul, trans­for­mân­du-se brusc în pier­de­rea în­cre­de­rii, dez­i­lu­zie, pa­ni­că, efec­te care duc la fa­li­men­te, şo­maj, să­ră­cie. Un ima­gi­nar al ca­tas­tro­fei tul­bu­ră din nou per­cep­ţia re­a­li­tă­ţii, re­pri­mă ca­pa­ci­tă­ţi­le sim­bo­li­ce, pre­cum şi fo­lo­si­rea unui lim­baj ra­ţio­nal care să co­res­pun­dă re­a­li­tă­ţii, în­tre­ţi­nând ast­fel cri­za, care nu mai este doar eco­no­mi­că.

Ima­gi­na­rul edi­fi­cat pe an­goa­să are, evi­dent, efec­te asu­pra re­a­li­tă­ţii. Prin­tre aces­tea amin­tim:

  • al­te­ra­rea struc­tu­ri­lor uni­ta­re, a co­o­pe­ră­rii, a so­li­da­ri­tă­ţii;
  • de­va­lo­ri­za­rea bu­nu­ri­lor care până atunci fu­se­se­ră re­a­le;
  • de­mo­ra­li­za­rea in­di­vi­zi­lor, în­cli­naţi acum că­tre ex­ce­se, vio­len­ţă şi de­pre­sie.

Din cauza unui efect de con­ta­mi­na­re, aceşti fac­tori fa­vo­ri­zea­ză in­sta­u­ra­rea unei ano­mii ge­ne­ra­li­za­te.

Ca ori­ce cri­ză, şi cri­za eco­no­mi­că s-a acu­mu­lat în timp, din ca­u­za unor pe­rioa­de mai di­fi­ci­le, a unei în­gri­jo­rări determinate de o se­rie de eve­ni­men­te pre­ves­ti­toa­re, care au fost mas­ca­te printr-un efort prin care po­li­ti­cie­nii pre­tin­deau a cău­ta o re­zol­va­re, până când unul dintre aceste eve­ni­men­te a scă­pat de sub con­trol, lă­sând re­a­li­ta­tea să se ma­ni­feste în toa­tă au­ten­ti­ci­ta­tea ei.

Sunt voci care au avan­sat ipo­te­za că aten­ta­te­le de la 11 sep­tem­brie, ur­ma­te de răz­boiul din Irak, au fost eve­ni­men­te pre­ves­ti­toa­re şi de­clan­şa­toa­re ale unei cri­ze care avea să zdrun­ci­ne cer­ti­tu­di­ni­le unui sis­tem ba­zat pe aro­gan­ţa ca­pi­ta­lis­mu­lui fi­nan­ciar, in­ca­pa­bil să facă alt­ce­va de­cât să re­a­fir­me atot­pu­ter­ni­cia sa, într-o suc­ce­siu­ne in­co­e­ren­tă de ri­pos­te ne­a­dap­ta­te la si­tua­ţii re­a­le. Fac­to­rul de­clan­şa­tor cel mai efi­cient a fă­cut să ex­plo­de­ze re­fu­lă­ri­le aco­lo unde erau mai ac­cen­tua­te (fa­li­ment efec­tiv sau doar de­cla­rat al băn­ci­lor Lehman Bro­thers, For­tis sau De­xia — ban­că a so­cie­tă­ţii de asi­gu­rări AIG etc.).

Au fost ac­ti­va­te me­ca­nis­me de ca­mu­fla­re (s-au in­jec­tat mi­li­ar­de în aceste bănci); apoi, fir­me afla­te în si­tua­ţii de­zas­truoa­se au fă­cut apel, într-un fel de si­tua­ţie pa­ra­do­xa­lă, la fac­to­rul po­li­tic. Aces­ta a în­cer­cat să-şi re­in­tre în drep­turi, să facă or­di­ne în sfe­ra eco­no­mi­cu­lui. Re­cu­pe­ra­rea este însă foar­te di­fi­ci­lă, dis­cursul po­li­tic nu poa­te să in­sti­tuie o lo­gi­că în con­di­ţi­i­le în care sis­te­mul sim­bo­lic al ba­nu­lui a fa­li­men­tat, după pe­rioa­de în care a dom­nit ne­stin­ghe­rit de ni­meni şi de ni­mic.

Lo­cul băn­ci­lor şi al pie­ţei este luat cu paşi mici şi cu pru­den­ţă de că­tre stat; dar lu­cru­ri­le merg greu, cu sui­şuri şi co­bo­râ­şuri, fără o co­e­ren­ţă ade­vă­ra­tă, deoa­re­ce ma­la­dia sis­te­mu­lui s-a ge­ne­ra­li­zat, iar dis­cur­sul po­li­tic nu poa­te fi una­nim. Dreap­ta li­be­ra­lă în­ce­pe să ţină un dis­curs so­cia­list; sem­ni­fi­can­ţii dis­cur­su­lui se in­ver­sea­ză, per­tur­bând spi­ri­te­le. Ne aflăm în plin non­sens. Efec­te­le ne­ga­ti­ve sunt nu­me­roa­se; de­va­lo­ri­za­rea sen­su­lui şi su­fe­rin­ţa se re­per­cu­tea­ză în toa­te re­gis­tre­le psi­hi­cu­lui, în toa­te sec­toa­re­le de ac­ti­vi­ta­te, de­ter­mi­nând miş­cări re­ven­di­ca­ti­ve, re­vol­te, vio­len­ţă şi să­ră­cie, care de­pă­şesc fron­tie­re­le po­li­ti­ce sau na­ţio­na­le, sau pe care unii în­cear­că să le nege (Ru­sia pre­tin­de a nu fi afec­ta­tă de cri­ză, în timp ce oa­me­nii, pa­ni­caţi, iau cu asalt ma­ga­zi­ne­le, go­lin­du-le de pro­du­se).

Efec­tul de yo-yo al bur­se­lor ara­tă cât sunt de lungi şi de di­fi­ci­le pro­ce­se­le de res­ta­u­ra­re sim­bo­li­că, de în­toar­ce­re la re­a­li­ta­te, echi­li­bra­rea aces­to­ra, ca şi res­ta­u­ra­rea unui ima­gi­nar co­lec­tiv cu re­fe­rin­ţe atât în re­gis­trul sim­bo­lic, cât şi în cel real.

An­ti­ci­pă­ri­le spe­cia­liş­ti­lor în eco­no­mie în ceea ce pri­veş­te du­ra­ta cri­zei iz­buc­ni­te în 2008 ră­mân sub sem­nul în­tre­bă­rii. După unii, faza de re­ce­siu­ne ar tre­bui să aco­pe­re pe­rioa­da 2009–2010, în timp ce al­ţii nu pre­văd o re­dre­sa­re de­cât peste vreo 10 ani. Se adu­ce ca ar­gu­ment cra­hul din 1929, când re­sta­bi­li­rea echi­li­bru­lui şi a va­lo­ri­lor s-a re­a­li­zat abia în 1959, dar să nu ui­tăm că în­tre timp avu­se­se loc al Doi­lea Răz­boi Mon­dial.

O sche­mă a cri­zei, aşa cum este ilus­tra­tă de cri­za eco­no­mi­că iz­buc­ni­tă în 2008 în­ce­pând cu SUA după că­de­rea bur­se­lor de pe Wall Stre­et, apoi de sis­te­mul eco­no­mic in­ter­na­ţio­nal, poa­te fi re­gă­si­tă în toa­te cri­ze­le, ori­ca­re ar fi sec­toa­re­le în care aces­tea se ma­ni­fes­tă sau uni­tă­ţi­le so­cia­le afec­ta­te.

Fragment din volumul colectiv Psihosociologia crizei

  

%d blogeri au apreciat: